Beata

NODN

Beata

W czym możemy Państwu pomóc?

13:18

messenger_opener

Studa podyplomowe - Zarządzanie w Oświacie

2 semestry

Gwarancja stałej ceny Brak dodatkowych opłat Brak opłaty wakacyjnej Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów) 

  Zajęcia prowadzone są przez praktyków – dyrektorów z wieloletnim stażem w kadrze zarządzającej szkołą podstawową, ponadpodstawową, placówką doskonalenia   nauczycieli, przedszkolem.

Nacisk na zajęcia praktyczne    (spotkania z dyrektorami szkół, przedszkoli, placówek oświatowych)

    Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów      podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, sporządzone     zgodnie z wzorem i wytycznymi MENiS

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Adresaci studiów i uprawnienia:

Osoby z wykształceniem wyższym (magister, inżynier, licencjat bądź równorzędny),

Osoby z wykształceniem wyższym (magister, inżynier, licencjat bądź równorzędny), Jeśli ukończyłeś studia wyższe I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie i planujesz podjąć pracę jako dyrektor to oferowane studia są właśnie dla Ciebie. Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne

Absolwent posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może: 

- wziąć udział w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub - założyć niepubliczną placówkę oświatową, np.   -żłobek,   -przedszkole,   -szkołę,   -placówkę szkoleniową,   -ośrodek doskonalenia nauczycieli,   -poradnię pedagogiczno – psychologiczną.

Uczestnicy studiów wyposażeni zostaną w niezbędną wiedzę i umiejętności do sprawnego zarządzania szkołą zarówno publiczną jak i niepubliczną placówką oświatową.

Podczas studiów pracujemy na konkretnych przypadkach „z życia szkoły” – dzięki czemu uczestnicy poznają specyfikę realnej pracy dyrektora.

Nasze zajęcia prowadzone są przez edukatorów- praktyków, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych.

Program studiów:

Program studiów

 • Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze)
 • Etyka zarządzania 
 • Finanse szkoły
 • Kierowanie zasobami ludzkimi
 • Kierowanie zmianą
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
 • Kontrola zarządcza
 • Marketingowe przesłanki zarządzania
 • Nadzór pedagogiczny w szkole
 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
 • Placówka oświatowa a środowisko lokalne
 • Prawo oświatowe
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Wybrane problemy współczesnej edukacji
 • Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych
 • Zarządzanie jakością
 • Praktyka zawodowa (30 godzin. Można realizować praktykę w placówce macierzystej. Dopuszcza się możliwość zwolnenia z praktyk zawodowych osoby, które pełnią lub pełniły funkcję dyrektora lub wicedyrektora placówki oświatowej).

Wymagane dokumenty:

Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2 zdjęcia legitymacyjne

Building relationships between companies and audiences.

2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Opłaty dla tej specjalności

Suma opłat

2 600 zł

Płatność w częściach

TAK

Faktura

TAK

Faktura z odroczonym terminem płatności

TAK

Więcej informacji

Pod numerami telefonu

502 162 365 32 43 29 857 503 192 950