Beata

NODN

Beata

W czym możemy Państwu pomóc?

13:18

messenger_opener

Studia Podyplomowe - Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

3 semestry

Gwarancja stałej ceny Brak dodatkowych opłat Brak opłaty wakacyjnej Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne 

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, sporządzone     zgodnie z wzorem i wytycznymi MENiS

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Adresatami studiów są osoby, którym zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji, a co za tym idzie, zyskaniu nowych perspektyw na rynku pracy. Osobami tymi są szczególnie nauczyciele, pedagodzy szkolni i specjaliści zatrudnieni w szkołach wszystkich typów i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie-pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.).

Program studiów:

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • Anatomia i fizjologia narządu wzroku
 • Diagnostyka tyflopedagogiczna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Elementy okulistyki i optometrii
 • Elementy tyflopsychologii
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Metodyka nauczania alfabetu Braille'a
 • Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową
 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metodyka rehabilitacji wzroku
 • Orientacja przestrzenna
 • Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Praktyka
 • Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • Schorzenia oraz wady wzroku
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku
 • Współczesne problemy tyflopedagogiki

Wymagane dokumenty:

Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2 zdjęcia legitymacyjne

Building relationships between companies and audiences.

2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Opłaty dla tej specjalności

Suma opłat

3 600 zł

Płatność w częściach

TAK

Faktura

TAK

Faktura z odroczonym terminem płatności

TAK

Więcej informacji

Pod numerami telefonu

502 162 365 32 43 29 857 503 192 950