Beata

NODN

Beata

W czym możemy Państwu pomóc?

13:18

messenger_opener

Studa podyplomowe - Nauczanie języka polskiego jako języka obcego lub drugiego

3 semestry

Gwarancja stałej ceny Brak dodatkowych opłat Brak opłaty wakacyjnej Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne 

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, sporządzone     zgodnie z wzorem i wytycznymi MENiS

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Adresaci studiów:

Adresaci studiów:

 Osoby z wykształceniem wyższym (magister, inżynier, licencjat bądź równorzędny), Jeśli ukończyłeś studia wyższe I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie i planujesz podjąć pracę jako nauczyciel języka polskiego to oferowane studia są właśnie dla Ciebie. Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne 

Absolwent posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może rozpocząć pracę oraz znaleźć zatrudnienie na stanowisku polonisty/nauczyciela języka polskiego

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Program studiów:

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela 
 • Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej II - fleksja
 • Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej II - słowotwórstwo
 • Praktyczna gramatyka języka polskiego z elementami gramatyki porównawczej III - składnia
 • Kultura języka i normy zachowań językowych
 • Przemiany we współczesnej polszczyźnie
 • Etniczność w języku - aspekty etnolingwistyczne i socjolingwistyczne
 • Podstawy fonetyki i poprawnej wymowy polskiej z elementami emisji głosu
 • Wybrane zagadnienia kultury polskiej I - metody i programy nauczania, historia kultury
 • Wybrane zagadnienia kultury polskiej II - warsztaty metodyczne pracy z obrazem filmowym
 • zagadnienia kultury polskiej III - kultura jako metody prezentacji 
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego I (poziom początkujący)
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego II (średnio zaawansowani i zaawansowani)
 • Koncepcje doboru treści w podręcznikach
 • Materiały pomocnicze do nauczania języka polskiego jako obcego
 • Pomoce dydaktyczne
 • Analiza tekstu kultury
 • Konteksty kultury
 • Pomiar dydaktyczny - pozadydaktyczny wymiar działań edukacyjnych
 • Testowanie i sprawdzanie I
 • Metody nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży
 • Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Metody nauczania języków obcych (glottodydaktyka)
 • Realioznawstwo 
 • Polska w świecie
 • Elementy wiedzy o historii Polski
 • Wybrane zagadnienia przekładu
 • Warsztaty pisania
 • Konspekty i scenariusze lekcji
 • Literatura w nauczaniu cudzoziemców
 • Teksty literackie w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Wymagane dokumenty:

Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2 zdjęcia legitymacyjne

Building relationships between companies and audiences.

2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Opłaty dla tej specjalności

Suma opłat

4 200 zł

Płatność w częściach

TAK

Faktura

TAK

Faktura z odroczonym terminem płatności

TAK

Więcej informacji

Pod numerami telefonu

502 162 365 32 43 29 857 503 192 950