Beata

NODN

Beata

W czym możemy Państwu pomóc?

13:18

messenger_opener

Studa podyplomowe - Neurologopedia

2 semestry

Gwarancja stałej ceny Brak dodatkowych opłat Brak opłaty wakacyjnej Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne 

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, sporządzone     zgodnie z wzorem i wytycznymi MENiS

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Adresaci studiów:

Adresaci studiów:

Osoby z wykształceniem wyższym (magister, inżynier, licencjat bądź równorzędny),  Jeśli ukończyłeś studia wyższe I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie i planujesz podjąć pracę jako neurologopeda to oferowane studia są właśnie dla Ciebie. 

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Program studiów:

Program studiów

 • Zaburzenia mowy pochodzenia korowego
 • Afazja diagnoza i terapia
 • Afazja w ujęciu medycznym
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Arteterapia
 • Diagnostyka i terapia osób z dysfunkcją słuchu
 • Diagnoza i terapia zaburzeń osób z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Fizjoterapia kliniczna
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Mowa osób po operacji usunięcia krtani
 • Muzykoterapia
 • Podstawy neuropsychologii
 • Podstawy psychiatrii
 • Psychiatria dziecięca
 • Praktyka (120h) 
 • Psycho- neurolingwistyczne aspekty mowy
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Zaburzenia komunikacji językowej w aspekcie neurologopedii
 • Zaburzenia mowy u pacjentów geriatrycznych. Diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy w uszkodzeniach neurologicznych
 • Zaburzenia rozwojowe w obszarze funkcji poznawczych i mowy

Wymagane dokumenty:

Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2 zdjęcia legitymacyjne

Building relationships between companies and audiences.

2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Opłaty dla tej specjalności

Suma opłat

5 200 zł

Płatność w częściach

TAK

Faktura

TAK

Faktura z odroczonym terminem płatności

TAK

Więcej informacji

Pod numerami telefonu

502 162 365 32 43 29 857 503 192 950