Beata

NODN

Beata

W czym możemy Państwu pomóc?

13:18

messenger_opener

Studa podyplomowe - Metodyka nauczania zdalnego

2 semestry

Gwarancja stałej ceny Brak dodatkowych opłat Brak opłaty wakacyjnej Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne 

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, sporządzone     zgodnie z wzorem i wytycznymi MENiS

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Adresaci studiów:

Osoby z wykształceniem wyższym (magister, inżynier, licencjat bądź równorzędny), Jeśli ukończyłeś studia wyższe I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie i planujesz podjąć pracę jako dydakty, metodyk, e-nauczyciel, e-trener, itp. oferowany kierunek jest właśnie dla Ciebie. Jeżeli jesteś nauczycielem jakiegokolwiek przedmiotu i chcesz uzyskać dodatkowe uprawnienia, specjalność ta będzie dla Ciebie idealnym wyborem.     

Miejscem pracy metodyka edukacji na odległość są instytucje oświatowe i edukacyjne: Zawód metodyka edukacji na odległość można uzyskać poprzez kursy specjalistyczne wraz z samokształceniem oraz dzięki doświadczeniu zawodowemu uzyskanym w pracy. Specjalista w tym zawodzie powinien posiadać doświadczenie projektowe i dydaktyczne.

Program studiów:

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela 
 • Technologie informacyjne w edukacji

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • Wprowadzenie do nowoczesnych metod kształcenia 
 • Sieć, Internet i technologie - nowe środowisko pracy nauczyciela – podstawy wiedzy o Internecie i technologiach cyfrowych
 • e-Dydaktyka
 • Metodyka kształcenia multimedialnego
 • Metodyka kształcenia na odległość
 • Prawo autorskie ochrona danych osobowych w edukacji
 • e-Laboratorium 
 • Innowacyjne metody kształcenia zdalnego w nauczaniu indywidualnymi i edukacji domowej
 • Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka internetu
 • Psychologiczne aspekty obecności mediów w życiu młodzieży
 • Strategie radzenia sobie z niepowodzeniami w kształceniu zdalnym
 • Kształcenie zdalne w procesie edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Planowanie projektów e-learningowych

Wymagane dokumenty:

Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2 zdjęcia legitymacyjne

Building relationships between companies and audiences.

2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Opłaty dla tej specjalności

Suma opłat

3 000 zł

Płatność w częściach

TAK

Faktura

TAK

Faktura z odroczonym terminem płatności

TAK

Więcej informacji

Pod numerami telefonu

502 162 365 32 43 29 857 503 192 950