Beata

NODN

Beata

W czym możemy Państwu pomóc?

13:18

messenger_opener

Studa podyplomowe - Integracja Sensoryczna

3 semestry

Gwarancja stałej ceny Brak dodatkowych opłat Brak opłaty wakacyjnej Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne 

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, sporządzone     zgodnie z wzorem i wytycznymi MENiS

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Adresaci studiów:

Adresaci studiów:

Osoby z wykształceniem wyższym (magister, inżynier, licencjat bądź równorzędny),  

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Program studiów:

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka I (60h)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI) 
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno -terapeutyczne w SI)
 • Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI)
 • Pierwsza pomoc
 • Podstawy neuropsychologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
 • Sala SI ćwiczenia praktyczne
 • Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej
 • Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno- pedagogiczne
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
 • Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI)
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
 • Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI)
 • Praktyka II (120 godzin. Można realizować praktykę w placówce macierzystej)

Wymagane dokumenty:

Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2 zdjęcia legitymacyjne

Building relationships between companies and audiences.

2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Opłaty dla tej specjalności

Suma opłat

4 200 zł

Płatność w częściach

TAK

Faktura

TAK

Faktura z odroczonym terminem płatności

TAK

Więcej informacji

Pod numerami telefonu

502 162 365 32 43 29 857 503 192 950