Beata

NODN

Beata

W czym możemy Państwu pomóc?

13:18

messenger_opener

Studa podyplomowe - Pedagogika specjalna - Edukacja włączająca

2 semestry

Gwarancja stałej ceny Brak dodatkowych opłat Brak opłaty wakacyjnej Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne 

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, sporządzone     zgodnie z wzorem i wytycznymi MENiS

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne. Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe, a także dla nauczycieli wszystkich kierunków, rodziców pedagogów, wychowawców praz pracowników wszelakich placówek wspomagających dla osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Studia adresowane są do osób:

- czynnie wykonujących zawód nauczyciela wspomagającego, a nieposiadających przygotowania w tym zakresie; - chcących podjąć pracę w zawodzie nauczyciela wspomagającego m.in. w przedszkolu integracyjnym, szkolnym oddziale integracyjnym lub pracy indywidualnej z dzieckiem o specjalnych pogrzebach edukacyjnych. - chcących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje w zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z różnymi niepełnosprawnościami, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami zachowania i rozwoju emocjonalno-społecznego, szczególnie uzdolnionych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym. - dyrektorów placówek edukacyjnych oraz kadry pedagogicznej jednostek prowadzących lub planujących otworzenie klas/grup o charakterze integracyjnym.

Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach, jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwenta studiów magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół, w tym pracy nauczyciela wspomagającego.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie-pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.).

Program studiów:

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka I (60h)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 • Podstawy psychologii dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Podstawy języka migowego
 • Psychologia wychowawcza
 • Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
 • Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu słuchu
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu wzroku
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z chorobą przewlekłą
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Diagnoza edukacyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu ruchu 
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami komunikacji i sprawności językowej
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i wyznaniowymi
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem zdolnym
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej wobec osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Diagnoza i wspomaganie rodziny z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Współczesne zagrożenia rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
 • Projektowanie programów psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii 
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku/uczniowi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 
 • Praktyka zawodowa (120 godzin. Można realizować praktykę w placówce macierzystej)

Wymagane dokumenty:

Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2 zdjęcia legitymacyjne

Building relationships between companies and audiences.

2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Opłaty dla tej specjalności

Suma opłat

3 300 zł

Płatność w częściach

TAK

Faktura

TAK

Faktura z odroczonym terminem płatności

TAK

Więcej informacji

Pod numerami telefonu

502 162 365 32 43 29 857 503 192 950