Beata

NODN

Beata

W czym możemy Państwu pomóc?

13:18

messenger_opener

Studa podyplomowe - Pedagogika specjalna - diagnoza i terapia pedagogiczna

3 semestry

Gwarancja stałej ceny Brak dodatkowych opłat Brak opłaty wakacyjnej Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne 

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, sporządzone     zgodnie z wzorem i wytycznymi MENiS

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Adrsaci studiów:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne. Samo zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest w tym przypadku wymagane, co umożliwia podjęcie studiów osobom, które nie posiadają jeszcze dużego doświadczenia zawodowego, jednak chcą zdobyć je w przyszłości. Dzięki kierunkowi Diagnoza i terapia pedagogiczna swoje kwalifikacje mogą podnieść również nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych. Ukończenie studiów podyplomowych jest fantastycznym sposobem na zwiększenie swojej wartości na rynku pracy i poczynienie kolejnego ważnego kroku w karierze zawodowej. 

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom do pracy w grupach przedszkolnych i klasach integracyjnych oraz do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Program studiów:

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka I (60h)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii 
 • ADHD i zahamowania psychoruchowe - perspektywa psychologiczno-pedagogiczna
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych
 • Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Metoda Dobrego Startu
 • Leworęczność i oburęczność u dzieci - diagnoza i zasady postępowania 
 • Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
 • Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego 
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej
 • Praktyka zawodowa (60 + 120 godzin. Można realizować praktykę w placówce macierzystej).

Wymagane dokumenty:

Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2 zdjęcia legitymacyjne

Building relationships between companies and audiences.

2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Opłaty dla tej specjalności

Suma opłat

4 200 zł

Płatność w częściach

TAK

Faktura

TAK

Faktura z odroczonym terminem płatności

TAK

Więcej informacji

Pod numerami telefonu

502 162 365 32 43 29 857 503 192 950